>معلمان شهید>شهید سيد فضل ‌الله طباطبايي شيرازاني

 
 

سيد فضل ‌الله طباطبايي شيرازاني 

اصفهان/اردستان  

:محل تولد

1339/8/6  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/10  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


سيد فضل‌الله طباطبايي در خانواده‌اي مذهبي در اردستان متولد شد، اما چندي بعد به تهران مهاجرت نمود. وي با موفقيت تحصيلات خود را به پايان برد، و در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد و در مدارس راهنمايي فعاليت خود را آغاز نمود.
با شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت و سرانجام در تاريخ 10/12/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه