>معلمان شهید>شهید احمد زواره رستم‌ آبادي

 
 

احمد زواره رستم‌ آبادي 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1340  

:تاريخ تولد

اهواز  

محل شهادت :

1360/5/26  

تاریخ شهادت :

20  

طول مدت حیات:


محمد در سال 1340 در شهرستان ورامين پا به عرصه‌ي گيتي نهاد. پدر با شوق فراوان به تربيتش همت گماشت، تا اين‌که در تاريخ 26/5/1360 در شهرستان اهواز جان به جان آفرين تسليم نمود و در جرگه‌ي شاهدان قرار گرفت.

 

وصيتنامه