>معلمان شهید>شهید سيدمهدي ميرحبيبي

 
 

سيدمهدي ميرحبيبي 

تهران/کرج  

:محل تولد

1341/1/1  

:تاريخ تولد

غرب  

محل شهادت :

1366/10/20  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


سيدمهدي در تاريخ 1/1/1341 در شهرستان کرج متولد شد، او در سايه‌ي دستان زحمتکش پدر پرورش يافت و در تاريخ 20/10/1366 در منطقه‌ي غرب به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه