>معلمان شهید>شهید جعفر زارع حصاري

 
 

جعفر زارع حصاري 

تهران/کرج  

:محل تولد

1342  

:تاريخ تولد

شلمچه  

محل شهادت :

1366/1/18  

تاریخ شهادت :

24  

طول مدت حیات:


جعفر در سال 1342 در شهرستان کرج پا به عرصه‌ي گيتي نهاد. دوران کودکي و نوجواني را در کنار خانواده سپري کرد و سايه‌‌ي دستان زحمتکش پدر پرورش يافت. زارع حصاري سرانجام در تاريخ 18/1/1366 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه