>معلمان شهید>شهید هادي تفکرجيراني

 
 

هادي تفکرجيراني 

تهران/کرج  

:محل تولد

1341  

:تاريخ تولد

-  

محل شهادت :

1364/5/7  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


هادي در سال 1341 در شهر کرج پا به عرصه‌ي گيتي نهاد و در سايه‌ي تلاش بي‌دريغ خانواده پرورش يافت. تفکرجيراني سرانجام در تاريخ7/5/1364 به شهادت رسيد.