>معلمان شهید>شهید اولياء ناصح نسب

 
 

اولياء ناصح نسب 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1343/4/8  

:تاريخ تولد

-  

محل شهادت :

1366/1/23  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


اوليا‌ء در روز هشتم تيرماه سال 1343 در شهر طالقان در آغوش مادر جاي گرفت. او در زمان جنگ تحميلي در هنگام دفاع از خاک پاک ميهن در تاريخ 23/1/1366 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه