>معلمان شهید>شهید صدرالله صادقيان

 
 

صدرالله صادقيان 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1335/1/1  

:تاريخ تولد

-  

محل شهادت :

1366/1/23  

تاریخ شهادت :

31  

طول مدت حیات:


صدرالله درتاريخ 1/1/1335 در شهرستان طالقان پا به عرصه‌ي گيتي نهاد و در تاريخ 23/1/1366 در عرصه‌هاي دفاع مقدس به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه