>معلمان شهید>شهید صادق نجفي ‌نسب

 
 

صادق نجفي ‌نسب 

تهران  

:محل تولد

1334/6/1  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1363/12/22  

تاریخ شهادت :

29  

طول مدت حیات:


صادق در اولين روز از شهريور سال 1334 در منطقه‌ي شهرري پا به عرصه‌ي گيتي نهاد. در ميان خانواده با دين اسلام اشنا شد تا اين‌که جنگ تحميلي او را به ميادين نبرد کشاند.
نجفي‌نسب سرانجام در تاريخ 22/12/1363 در جزيره‌ي مجنون در سن 29 سالگي به ديدر حق شتافت.

 

وصيتنامه