>معلمان شهید>شهید جعفر کلهر

 
 

جعفر کلهر 

تهران  

:محل تولد

1338/11/5  

:تاريخ تولد

تهران _ ترور  

محل شهادت :

1360/12/24  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


جعفر کلهر در تاريخ 5/11/1338 در شهرري پا به عرصه‌ي گيتي نهاد. او بعد از اتمام تحصيلات وارد آموزش و پرورش شد و مشغول خدمت به فرزندان اين مرز و بوم گرديد.
کلهر مدرس علوم ديني و قرآن بود وي در مراسم مذهبي، سياسي و اجتماعي هميشه حضور فعال داشت و سرانجام به دست منافقين کوردل در تاريخ 24/12/1360 در مقابل مجلس در سن 22 سالگي به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه