حکايت > اتکاء به خود <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

اتکاء به خود

قافله چندين ساعت راه رفته، آثارخستگي در سواران و در مرکب‌ها پديد آمده بود، با رسيدن به چشمه کاروان توقف کرد. مردم به طرف آب رفتند، پيامبر (ص) نيز به سمت آب رفت. اما ناگهان از ميان راه بدون اينکه به کسي چيزي بگويد:«به طرف مرکب خويش برگشت». اصحاب با تعجب به حضرت (ص) نگريستند و منتظر شنيدن سخني از ايشان شدند. پيامبر (ص) زانوبند را از ميان وسايلش برداشت و زانوي شترش را بست،‌ سپس به سمت آب به راه افتاد، مردم جلو دويدند و عرض کردند:«يا رسول‌الله (ص) چرا به ما نگفتيد، اين کار را برايتان بکنيم». پيامبر (ص) در پاسخ آنان فرمودند:«هرگز از ديگران در کارهاي خود کمک نخواهيد، و به ديگران اتکاء نکنيد، ولو براي يک قطره آب باشد».
منبع : کتاب داستان و راستان

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات