>معرفی آثار>حماسه حسيني (جلد دوم: يادداشتها)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر نوشتهها و يادداشتتهايي از استاد شهيد دراين باب، كه در هشت فصل به شرح ذيل مي باشد: 1-ريشه هاي تاريخي حادثه كربلا 2-يادداشت «ماهيت قيام حسيني» 3-يادداشت «امام حسين (ع)» و «عيسي مسيح (ع)» 4-يادداشت «عنصر امر به معرف و نهي از منكر در نهضت حسيني» 5-يادداشت «تحريفات در واقعه تاريخي عاشورا» 6-يادداشت «حماسه حسيني» 7-يادداشت «عنصر تبليغ در نهضت حسيني» 8-يادداشتهاي متفرقه