>معرفی آثار>عدل الهي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر نه بخش است كه با مقدمه اي پيراممون عدل الهي آغاز مي شود دراين مقدمه به «عصر ما از نظر ديني و مذهبي» «جبر و اختيار»«‌عدل يا توحيد» «مكتب عقلي شيعي»‌و «نظريه كساني كه گرايشهاي مختلف درباره عدل را در جهان اسلام از نظر اقتصادي بررسي مي كنند.» اشاره شده است. بخش اول:‌عدل بشري و عدل الهي بخش دوم: حل مشكل: نگاهي به فلسفه اسلامي، راهها و مسلکها، راه هاي اهل تعبد، شاعر،معتزله و حكماي الهي بخش سوم:‌تبعيضها بخش: چهارم: شرور بخش پنجم: فوايد شرور بخش ششم: مرگ و ميرها بخش هفتم: مجازاتهاي اخروي بخش هشتم:‌شفاعت بخش نهم: عمل خير از غير مسلمان