>معرفی آثار>سيري در نهج البلاغه

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر هفت بخش است همراه مقدمه اي نحوه آشنايي استاد با نهج البلاغه و جايگاه نهج البلاغه در جامعه امروز اسلامي بيان شده است. بخش اول: در اين بخش به نهج البلاغه به عنوان «كتابي شگفت» و امتيازات آن همچنين «تاثير و نفوذ» و «در آيينه‌ اين عصر» اشاره شده است و در انتها به عنوان شاهكارها علي در ميدان هاي گوناگون مباحث و موضوعات و نگاهي كلي به آن مطالبي آمده است. بخش دوم: الهيات و ماوراء الطبيعه، ارزش تعقلات فلسفي در مسائل ماوراء طبيعي، ذات و صفات پروردگار، مقايسه و داوري. بخش سوم: سلوك و عبادت: ترسيم چهرة عبادت و عباد در نهج البلاغه بخش چهارم:‌حكومت و عدالت، اعتراف به حقوق مردم،‌ حكمران امانتدار است نه مالك بخش پنجم: اهل بيت و خلافت،‌ احقيت و اولويت، انتقاد از خلفا، عثمان. بخش ششم: موعظه و حكمت، عمده ترين بخشهاي نهج البلاغه، تقوا مصونيت است نه محدوديت، زهد و پارسايي، زهد اسلامي و رهبانيت مسحي، زاهد و راهب، زهد و آزادگي، زهد و معنويت، زهد. بخش هفتم: دنيا و دنياپرستي، رابطه انسان و جهان، ارزش دنيا از نظر قرآن و نهج البلاغه، وابستگيها و آزادگيها، خودزياني و خود فراموشي، نكاتي چند.