>معرفی آثار>مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي جلد پنجم

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب از دو بخش جامعه و تاريخ تشكيل شده است: بخش اول:جامعه 1-جامعه چيست؟ 2-تقسيمات و قطب بنديهاي اجتماعي 3- يگانگي يا چندگانگي جامعه ها از نظر ماهيت بخش دوم: تاريخ 1-تاريخ چيست؟ 2-تاريخ عملي 3-انتقادها 4- اسلام و ماديت تاريخي 5-معيارها 6-تحول و تطور تاريخ كتاب حاضر در موضوع خود خصوصاً‌ از نظر اثبات بي پايگي ماترياليسم تاريخي و نشان دادن لغزشهاي روشنفكران مسلمان در تحليل حركت تاريخ و عوامل تحرك تاريخ، كم نظير و شايد بي نظير است.