>معرفی آثار>عرفان حافظ

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر پنج جلسه كنفرانس استاد شهيد در همين موضوع كه در حدود سال 1350 هجري شمسي در دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران ايراد شده است. اين كتاب در چند چاپ اول با نام «تماشاگه راز» منتشر مي گرديد. استاد شهيد حاشيه هايي نيز بر ديوان حافظ داشته اند كه همراه ديوان به صورت كتابي با نام «آيينه جام» منتشر شده است. در واقع اين سخنرانيها و آن حواشي مكمل يكديگر محسوب مي شوند و در برخي موارد، مطالب اين كتاب تفضيل آن حواشي است. همچنين استاد در بخشي از مقدمه كتاب علل گرايش به ماديگري تحت عنوان «ماترياليسم درايران» تحريف شخصيتها و مادي جلوه دادن آنها را يكي از تشبهات مضحك ماترياليسم دانسته و آنگاه به بحث جامعي دربارة حافظ پرداخته اند. شرح كتاب به ترتيب ذيل مي باشد: 1-راههاي شناخت حافظ 2-حافظ، گلي از بوستان معارف اسلامي 3- جهان بيني و ايدئولوژي حافظ مطابق ظاهر اشعار او 4-اصول جهان بيني عرفاني(1) 5- اصول جهان بيني عرفاني(2)