>معرفی آثار>اسلام و مقتضيات زمان جلد دوم

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر نه گفتار است كه از مباحث طرح شده در «انجمن اسلامي پزشكان» در موضوع مذكور درسال 1351 هجري شمسي، كه حالت مباحثه داشته است، تشكيل يافته. مباحث اين كتاب- خصوصاً نيمة اول آن كه در چگونگي انطباق قوانين اسلام با شرايط مختلف زماني مي باشد- تاحد زيادي ديد فقهي استاد شهيد را در اين خصوص و به ويژه هماهنگي آن با نظرات امام خميني(ره) در باب اختيارات وسيع حاكم شرعي يا ولي فقيه را آشكار مي سازد به شرح ذيل مي باشد. 1-طرح اشكال و پاسخ اجمالي 2-مقام عقل در استنباط احكام اسلامي 3-آيا اجتهاد نسبي است؟ 4-جبر تاريخ از دو ديدگاه 5-نيروي محرك تاريخ چيست؟ 6-نظريه جبر اقتصادي تاريخ و بررسي آن(1) 7-نظريه جبر اقتصادي تاريخ و بررسي آن(2) 8-جامعه و تاريخ از نظر قرآن