>معرفی آثار>فلسفه تاريخ (2)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

مجموعه «فلسفه تاريخ» درسهاي استاد شهيد براي برخي از شاگردانشان بوده است. دراين جلد بخشي از كتاب ماركس ماركسيم اثر آندره پي تير تجزيه و تحليل شده است كه گاهي يكي از شاگردان كنفرانس داده است. اين كتاب شامل سه بخش است. در بخش اول ريشه هاي فكري فلسفه ماركسي بررسي شده و تاييد پذيري ماركس از هگل و فاير باخ مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم نظرية معروف ماركس به نام «ماديگرايي تاريخي» تحليل شده و درباره تناقص ميان اين نظريه و منطق ديالكتيك و نيز درباره تعديل ماركس و انگلس در نظريه جبر اقتصادي. بخش سوم درباره‌ پركسيس يا فلسفه عمل است. در اين بخش درباره رابطه ميان انسان و كار،‌ پراگماتيزم، تعارض ميان فلسفه عمل و جبر تاريخ و مسائل ديگري بحث شده است.