>معرفی آثار>نظري به نظام اقتصادي اسلام

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و هشت بخش است. مقدمه خود از دو قسمت تشكيل شده، مقاله اي تحت عنوان «نظري به اقتصاد اسلامي»‌و بخشي درباره «اقتصاد سالم» بخش اول اين كتاب در «تعريف اقتصاد و مفاهيم اقتصادي» است. در بخش دوم درباره «مالكيت از نظر فلسفي» سخن رفته. بخشهاي سوم و چهارم را بحث درباره «ارزش» و «ارزش اضافي»‌تشكيل مي دهد. در بخش پنجم «سرمايه داري و سوسياليسم از ديدگاه اسلام» مورد بررسي قرار گرفته اند. بخش ششم را «رساله هاي اقتصادي» تشكيل مي دهد كه مشتمل بر سه رساله است: «مالكيت زمين از نظر اسلام- انفال»، «ارث»‌و «سوسياليسم». بخش هفتم نوسته هايي است پيرامون «اسلام و اقتصاد»«يادداشت نظري به نظام اقتصادي اسلام» كه خلاصه و كلاسة فشرده اي است از مطالب كتاب، بخش هشتم و آخرين بخش اين كتاب را تشكيل مي دهد.