>معرفی آثار>جهاد

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب حاصل چهار جلسه سخنراني استاد شهيد كه در سال 1350 در مسجد الجواد ايراد شده است كه به شرح ذيل مي باشد. 1-جنگ با اهل كتاب: جنگ با اهل كتاب مطلق است يا مقيد؟ آيا با همه اهل كتاب مي توان جنگيد؟‌ تفاوت ميان شرك و غيرشرك... ، جنگ يا تجاوز؟... اسلام وصلح؟ ...،مسلمين در مكه 2-دفاع يا تجاوز: انتقاد مسيحيت بر اسلام... آيات مطلق درباره جهاد... جنگهاي صدر اسلام، لااكراه في الدين،‌ صلح و سازش. 3-ماهيت جهاد دفاع است: انواع دفاع...،‌ مقدسترين دفاعها...، جنگ براي رفع مانع از ايمان و توحيد، آزادي فكر يا آزادي عقيده. 4-نتيجه: آيا آيات جهد ناسخ و منسوخند؟ ... دفاع از ارزشهاي انساني... جزيه