>معرفی آثار>مسئله شناخت

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر ده سخنراني استاد شهيد به شرح ذيل مي باشد 1-امكان شناخت: در اين جلسه ضرورت شناخت با توجه به وجود مكتبها و ايدئولوژيهايي مختلف مطرح شده است. 2-ابزارهاي شناخت حس، قوه‌ عاقله، نظر قرآن، ابزار دل، تمثيل مولوي 3-منابع شناخت طبيعت، عقل و دل،‌ نظر قرآن... ، تاريخ.... 4-مراحل و درجات شناخت 5-مكانيسم تعميم شناخت حسي: در اين جلسه نظريه هاي مختلف بيان شده است. 6- شناخت آيه اي 7-كشف روان ناخودآگاه، نمونه اي ازشناخت آيه اي 8-شناخت حقيقي 9-بررسي تعاريف حقيقت- منطق عمل 10-اشكالات وارد بر منطق عمل