>معرفی آثار>مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي جلد دوم جهان بيني توحيدي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب شامل پنج فصل است. 1-جهان بيني: جهان احساسي و جهان شناسي و انواع جهان بيني 2-جهان بيني واقع گرا: اولين شرط مسلمان بودن... صفات خدا، يگانگي خدا... تعريف پرستش 3-مراتب و درجات توحيد: توحيد ذاتي، صفاتي، افعالي، توحيد عملي، انسان و رسيدن به يگانگي و نظريه هاي ماترياليستي، ايده آليستي و رآليستي 4-مراتب و درجات شرك: شرك ذاتي، شرك در خالقيت، شرك صفاتي، شرك عملي، مرز توحيد و شرك، صدق و اخلاص، وحدت حقيقي جهان، غيبت و شهادت، دنيا و آخرت. 5-حكمت بالغه و عدل الهي حكمت بالغه، تاريخچه اصل عدل در فرهنگ اسلامي