>معرفی آثار>يادداشتهاي استاد مطهري جلد اول: حرف«الف»

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب چنانچه از نامش پيداست، مجموعه اي است مشتمل بر كليه يادداشتهاي آن متفكر شهيد كه به مرور ايام نگاشته اند. اين يادداشتها در سه بخش مرتب شده اند. اول، يادداشتهايي كه در دفترچه هاي با شماره مسلسل نوشته شده اند كه بيشتر مربوط به ايام طلبگي و دوران جواني استاد شهيد است. دوم، يادداشتهايي كه موضوعات آنها به ترتيب حروف الفبا مرتب شده اند و هر موضوعي در حرف مربوط قرار گرفته است. و سوم، يادداشتهايي كه چون موضوع آنها دامنه دار بوده و حجم بيشتري را اشغال مي كرده است به طور مجزا و خارج از ترتيب الفبايي نگهداري مي شده اند. برخي از عناوين اين كتاب به شرح ذيل است: اختلاف، ادب، از خود بيگانگي، آدم، آرزو، آزادي،‌آگاهي، آمريكا، آينده، احسان، اصلاح، امر به معروف و نهي از منكر، امنيت، اميد، انسان، انفاق، ايدئولوژي، ايمان.