>معرفی آثار>فلسفه اخلاق

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر دوازده جلسه سخنراني استاد شهيد پيرامون «فلسفه اخلاق» و داراي دو بخش است. بخش اول كه قسمت اعظم كتاب را تشكيل مي دهد شامل نه سخنراني به شرح ذيل است: 1-فعل طبيعي و فعل اخلاقي 2-نظريه عاطفي و نظرية فلاسفة اسلامي 3-نظريه وجداني 4-نظريه زيبايي 5-نظريه پرستش 6-كرامت نفس، محور اخلاق اسلامي 7-خود و ناخود 8-خود شناسي 9-بحرانهاي معنوي و اخلاقي در عصر حاضر بخش دوم كه «ضميمه» نام گرفته است متشكل از سه سخنراني استاد مي باشد كه در زمانها و مكانهاي مختلف ايراد شده اند كه به شرح ذيل مي باشد: 1-اخلاق كمونيستي 2-مسئله خودي در اخلاق 3-معيار فعل اخلاقي در پايان، «مكتب اخلاقي راسل» تحت عنوان ضميمه آورده شده است. لازم به ذكر است اين كتاب صرفاً حاوي بحث پيرامون اخلاق نظري مي باشد كه شامل مطالب اخلاقي عملي نيز هست.