>معرفی آثار>اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب از پنج قسمت تشكيل يافته است. 1-علاقه جنسي يا گناه ذاتي در جهان قديم 2-اخلاق جنسي اخلاق جنسي و عقايد متلكرين جديد،‌عقيده ويل دورانت، عقيده برتواندراسل، نظريات طرفداران اخلاق نوين جنسي، آزادي، اصل لزوم پرورش استعدادهاي طبيعي، آيا اخلاق اسلامي با رشد طبيعي استعدادها مباين است؟ سببهاي طغيان و سركشي قواي نفساني، كشتن نفس يعني چه؟ 3-آشفتگي غرائز و ميلها 4-انضباط جنسي، غريزه عشق 5-عشق و عفت