>معرفی آثار>علل گرايش به ماديگري

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب با مقدمه ماترياليسم در ايران شامل مباحث ذيل مي باشد: 1-ماترياليسم در ايران 2-ماترياليسم 3-نقش كليسا در گرايشهاي مادي 4-نارسايي مفاهيم فلسفي غرب 5-توحيد و تكامل 6-تصادف، خدا،‌ عليت 7-مفهوم آفرينش 8-برهان نظم 9-مفاهيم اجتماعي و سياسي 10-اظهار نظر غير متخصص 11-خداپرستي يا زندگي؟! 12-محيط اخلاقي و اجتماعي نامساعد 13-سنگر قهرماني و پرخاشگري 14-نتيجه اين بررسي