>معرفی آثار>نبرد حق و باطل به ضميمه تكامل اجتماعي انسان در تاريخ

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر دو بخش است. بخش اول با عنوان «نبرد حق و باطل» تلفيق شده پنج گفتار استاد شهيد است. بخش دوم، تنظيم شده دو سخنراني استاد تحت عنوان «تكامل اجتماعي انسان در تاريخ» ‌است. بخش اول: نبرد حق و باطل حق و باطل در جهان هستي- اصول ماترياليسم تاريخ، ... تز اصلاحي- نگاهي به قرآن غلبه ظاهري باطل و پيروزي نهايي حق بخش دوم: تكامل اجتماعي انسان در تاريخ مفهوم تكامل – تكامل اجتماعي انسان در گذشته، آينده بشر از ديگاههاي مختلف