>معرفی آثار>كليات علوم اسلامي جلد اول (منطق – فلسفه)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب از دو بخش «منطق» با شانزده درس و «فلسفه» با ده درس تشكيل شده است. بخش اول: منطق که شانزده درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد: 1-مقصود از علوم اسلامي چيست؟ 2-علم منطق 3-موضوع منطق 4-تصور و صديق 5-كلي و جزئي 6-حدود تعريفات 7-بخش تصديقات- قضايا 8-تقسيمات قضايا 9-احكام قضايا 10-تناقص- عكس 11-قياس 12-اقسام قياس 13-ارزش قياس(1) 14-اقسام قياس(2) 15-اقسام قياس(3) 16-ضاعات خمس. بخش دوم: فلسفه ده درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد: 1-فلسفه چيست؟(1) 2-فلسفه چيست؟(2) 3-فلسفه اشراق و فلسفه مشاء 4-روشهاي فكري اسلامي 5-حكمت متعاليه 6-مسائل فلسفه 7-عيني و ذهني 8-حادث و قديم 9-علت و معلول 10-وجوب و امكان و امتناع.