>معرفی آثار>آشنايي با قرآن (4) تفسير سوره‌ نور

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر سيزده جلسه تفسير سوره نور توسط استاد شهيد مي باشد كه اهم برخي مطالب آن به شرح ذيل است: عفاف از نظر قرآن، مسأله اذان، پوشش، آيه نور، اصل هدايت، تفاوت منطق عرفاني قرآن با برخي عرفانها، سرنوشت عمل كافر، تسبيح و تحميد موجودات، معني توحيد، تمثيل مولوي، نظريه تبدل انواع.