>معرفی آثار>مجموعه آثار (14) (جلد اول از بخش تاريخ)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

خدمات متقابل اسلام و ايران اين كتاب به تنهايي جلد اول از بخش «تاريخ» و جلد چهاردهم مجموعه آثار آن متفكر شهيد را تشكيل مي دهد. به طور كلي اين كتاب رابطه ميان اسلام و ايران را كه همواره از سوي برخي روشنفكران مورد سوء فهم و برداشتهاي غلط و از سوي برخي كه ابزار دست استعمار بوده اند مورد تهاجم بوده است، به طور تحسين برانگيزي تبيين و نيات شوم استعمار را بي ثمر كرده است.