>معرفی آثار>مقالات فلسفي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر تعدادي مقاله فلسفي از استاد شهيد كه عبارتند از: مقالات«اصالت روح» « قرآن و مسأله اي از حيات»« توحيد و تكامل» «پرسشهاي فلسفي ابوريحان از ابوعلي» «اصل تضاد در فلسفه اسلامي» «روابط فلسفه و عرفان» «‌ادله وجود ذهني» « خدا و جهان ديگر» «‌يادداشتهاي مقالی توحيد» «ادله توحيد»