>معرفی آثار>نظام حقوق زن در اسلام

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر يازده بخش و يك مقدمه است كه در آن به مشكل جهاني روابط خانوادگي، جبر تاريخ و عواطف مذهبي جامعه ايراني سخن رفته است كه شرح بخش ها بدين قرار است: 1- خواستگاري و نامزدي 2- ازدواج موقت: ازدواج موقت و مسأله حرمسرا 3- زن و استقلال اجتماعي 4- اسلام و تجدد در زندگي 5- مقام انساني زن از نظر قرآن: تشابه نه، تساوي آري، حيثيت و حقوق انساني 6- مباني طبيعي حقوق خانوادگي 7- تفاوتهاي زن و مرد 8- مهر و نفقه: آيا زن امروز مهر و نفقه نمي خواهد؟ 9- مسأله ارث 10- حق طلاق 11- تعدد روجات