>معرفی آثار>كليات علوم اسلامي جلد سوم اصول فقه – فقه

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب بخش «اصول فقه» با هفت درس و« فقه» ‌با يازده درس، تشكيل شده است. بخش اول: اصول فقه هفت درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد: 1-اصول فقه 2-منابع فقه 3-تاريخچه مختصر 4-مسائل علم اصول 5-سائل مشترك كتاب و سنت 6-اجماع و عقل 7-اصول علميه بخش دوم: فقه يازده درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد: 1-علم فقه 2 تا 5-تاريخچه فقه و فقهاء 6 تا 10-ابواب و رئوس مسائل فقه 11-تنوع مسائل فقه