>معرفی آثار>نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهيد جاويد

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين کتاب اختصاص دارد بر نقدهای استاد شهيد، برکتاب «شخصيت جاويد» آقای «صالحی نجف آبادی» که بخشی از آن در کتاب حماسه حسينی آمده است. اين نقدها در دو بخش است، يکی در سخنرانيهای استاد، و ديگر در يادداشتهای ايشان.