>معرفی آثار>آزادي معنوي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر پانزده سخنراني از استاد شهيد كه در زمانها و مكانهاي مختلف ايراد شده اند و وجه مشترك همه آنها اين است كه موضوع آنها مسائل معنوي و مربوط به خود سازي و تزكيه نفس است. اگر چه درخلال سخنرانيها گاه به مسائل اجتماعي نيز اشاره شده است. دراين چاپ دو سخنراني يعني دو گفتار اول از چهار گفتار فصل سوم (عبادت و دعا)‌اضافه شد و با توجه به فهرست مشروح اول كتاب و فهرستهاي مختلف در پايان كتاب جهت استفاده اهل تحقيق حجم كتاب افزوده شده است. قبلاً اين كتاب تحت عنوان گفتارهاي معنوي منتشر مي شد. مطالب كتاب در هشت فصل مرتب شده است.