>معرفی آثار>آشنايي با قرآن(6)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

برخي مطالب اين كتاب بدين شرح است: معني «رحمن» و «رحيم»، تعليم قرآن، نعمت «بيان» سجده گياه و درخت،‌ حديث «سلسلة الذهب» خلقت زمين براي مردم، خلقت «انسان» و «جن» ، معناي كلمه «سلطان» واژه «ناحيه»، ترس از مقام پروردگار، توصيف اهل بهشت. معناي كلمه «وقوع» ، زلزلة قيامت، تعريف «سابقين»، جايز بودن تدبر در معني آيات نعمتهاي اصحاب اليمين راه پيغمبر يكي است، رهبانيت، بدعت در مسيحيت، روشنايي قلب، ايثار «انصار» تقوا يا خود نگهداري، ضمير «هو» دربارة خداوند، اسماء الهي، تكبر بالحق، فرق اساسي اسلام با مسيحيت در موضوع ايمان و رابطه انسانها با يگديگر، فرصت طلبي دشمنان كلمه «اسوه» ازدواج ابتدايي مسلمان با غير مسلمان،‌ مهر، علل آزمايش ايمان زنان،‌ بيعت زنان و شرايط آن، مسأله و لاء كفار،‌ خصوصاً يهود.