>معرفی آثار>آشنايي با قرآن (تفسير سوره حمد و قسمتي از بقره)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

برخي مطالب اين كتاب بدين شرح است: شناخت قرآن، شرايط آشنايي با قرآن، آشنايي با زبان قرآن، مخاطبهاي قرآن، عقل از ديدگاه قرآن، منشأهاي خطا از نظر قرآن، نظر قرآن درباره قلب