>معرفی آثار>اصول فلسفه و روش رئاليسم جلد اول

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر يك دوره مختصر فلسفه است، مهمات مسائل فلسفه را بيان مي كند و سعي شده است كه حتي الامكان ساده و عمومي فهم باشد. در اين كتاب در عين اينكه از تحقيقات گرانبهاي هزار رساله فلسفه اسلامي استفاده شده است، به آراء و تحقيقات دانشمندان بزرگ اروپا نيز توجه كامل شده و در قالب چهار مقاله ارايه شده است: 1-فلسفه چيست؟ 2-فلسفه و سفسطه (رئاليسم و ايده آليسم) 3-علم و ادراك 4-علم و معلوم (ارزش معلومات)