>معرفی آثار>اصول فلسفه و روش رئاليسم جلد سوم

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر مقالة 7و8و9 از مجموع چهارده مقاله اي كه دوره اين كتاب را تشكيل مي دهد مي باشد. 1-مقاله هفتم: واقعيت و هستي اشياء اين مقاله مشتمل بر يك رشته مطالب است كه به نام «مسائل وجود»‌خوانده مي شود. اين مسائل از لحاظ دخالتي كه در سرنوشت ساير مسائل فلسفه دارد. اساسي ترين مسائل فلسفه شمرده مي شود. مسائل وجود در اين مقاله به صورت دوازده مسأله بيان شده و از اين دوازده مسأله فقط يكي دو مسأله است كه از يونان قديم به ارث رسيده و قسمت عمده آن مسائل كه دخالت زيادي در مبنا و اساس فلسفه دارد در دوره اسلامي به تدريج پيدا شده. دو مسأله «موجود معدوم نمي شود»‌و «عدم نسبي است» براي اولين بار با سبك مخصوصي بحث شده است. 2-مقاله هشتم: ضرورت و امكان آنچه دراين مقاله مورد توجه است موضوع وجوب و حتميت و قطعيتي است كه در كار جهان حكمفرماست در آخر مقاله موضوع اجبار و اختيار انسان و استعداد تكليف و مسئوليت وي در برابر نظام حتمي موجودات مطرح شده و در آن اظهار نظر شده است. 3-مقاله نهم: علت و معلول اين مقاله مشتمل بر قانون عليت و متفرعات آن است.