>معرفی آثار>انسان وسرنوشت

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب با مقدمه اي تحت عنوان عظمت و انحطاط مسلمين شروع مي شود و در ادامه از مطلب «انسان و سرنوشت» به شرح ذيل سخن رفته است: هراس انگيز، جنبه علمي و عمومي، آيات قرآن، كلمه قدري، تعارضها، آثار شوم استفاده هاي سياسي، حمله اروپاي مسيحي به اسلام، عقده فكري، فلسفه مادي و سرنوشت، تنزيه و توحيد قضا و قدر، جبر،‌آزادي و اختيار، حتمي و غير حتمي، توهم محال، حقيقت ممكن، امتياز بشر، نگاهي به صدر اسلام، سرچشمه اصلي، تغيير ناپذيري در طبيعت، نظامات لايتغير، نظريات ديگر عوامل معنوي، چون قضا آيد...، تفاوت دو مكتب، منطق اختصاصي قرآن، سطح عالي ريشه تاريخي، بخثي حديثي، علم خدا جهل بود؟!