>معرفی آثار>بيست گفتار

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

كتاب حاضر مشتمل بر بيست سخنراني با عناوين ذيل مي باشد: 1-عدالت از نظر علي عليه السلام 2-اصل عدل در اسلام 3-مباني اوليه حقوق از نظر اسلام 4-احترام حقوق و تحقير دنيا 5-تفاوتهاي بجا و تفاوتهاي بيجا 6-رزاقيت الهي 7-امام صادق عليه السلام: به اصول ثابت و متغير طرز زندگي امام، فلسفة زهد و اوضاع سياسي و اجتماعي آن عصر پرداخته است. 8-امام موسي بن جعفر: شخصيت امام و رفتارش در زندان 9-شدائد و گرفتاريها: شدائد، و امتحان الهي 10-فوائد و آثار ايمان 11-نظر دين درباره دنيا 12-نظر اسلام درباره دنيا 13-پرسشهاي ديني: غريزه پرسش، سوال كننده هاي حرفه اي 14-عقل و دل 15-درسي كه از فصل بهار بايد آموخت 16-قرآن و مسأله تفكر 17-استدلال قرآن به مسأله حيات بر توحيد 18-دعا 19-دستگاه ادراكي بشر 20-انكارهاي بيجا: غرور و علم ناقص، دو پيمان خدا از بشر، حد خود را شناختن.