>معرفی آثار>پاسخهاي استاد به نقدهايي بر: كتاب مسأله حجاب

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

كتاب حاضر مشتمل است بر نقد هاي يكي از فضلا بر كتاب «مسأله حجاب» و پاسخهاي استاد به آن نقدها. در سال 1349 ه.ش يكي از فضلا نظرات انتقادي خود را در اختيار استاد شهيد مي گذارد و استاد نيز پاسخهاي خود را در ذيل آن مي نگارد. مطالعه اين كتاب علاوه بر اينكه روش فقهي استاد را تا حدي آشكار مي سازد، مبارزه استاد با تز استعماري «اسلام منهاي روحانيت» و جمود و تحجر ، نشان مي دهد و اين نيست مگر ناشي از چند بعدي بودن شخصيت آن استاد شهيد.