>معرفی آثار>جاذبه و دافعه علي عليه السلام

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب با مقدمه اي درباره قانون جذب و دفع «معناي حقيقي محبت» و «علي شخصيت دو نيرويي» شروع و در يك بخش از «نيروي جاذبه علي(ع)» و محبت ايشان و رمز جاذبه ايشان و در بخش ديگر از «نيروي دافعه علي عليه السلام»‌نسبت به دشمنان و مسأله خوارج به تفضيل سخن رفته است.