>معرفی آثار>حماسه حسيني (جلد اول: سخنرانيها)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

كتاب «حماسه حسيني» مجموعه اي است مشتمل بر كليه سخنرانيها و يادداشتهاي استاد شهيد درباره حادثه كربلا. كتاب حاضر جلد اول اين مجموعه و شامل سخنرانيهاست. اين كتاب شامل هفت فصل به شرح ذيل مي باشد: 1-حماسه حسيني: دو چهره حادثه كربلا، نهضت حسيني، حماسه اي مقدس، عامل شخصيت يافتن جامعه اسلامي 2-تحريفات در واقعه تاريخ كربلا: معني تحريف و انواع آن، عوامل تحريف، تحريفات معنوي حادثه كربلا، وظيفه ما در برابر تحريفها. 3-ماهيت قيام حسيني 4-تحليل واقعه عاشورا 5-شعارهاي عاشورا 6-عنصر امر به معروف و نهي از منكر در نهضت حسيني: عوامل موثر در نهضت حسيني، ارزش هر يك از عوامل ، شرايط امر به معروف و نهي از منكر، مراحل و اقسام امر به معروف و نهي از منكر، ارزش امر به معروف و نهي از منكر از نظر علماي اسلام، كارنامه مادر امر به معروف و نهي از منكر، تأثير امر به معروف و نهي از منكر اهل بيت امام پس از حادثه كربلا 7-عنصر تبليغ در نهضت حسيني: معني تبليغ، وسائل و ابزار پيام رساني، روش تبليغ، روشهاي تبليغي نهضت حسيني. حادثه كربلا، تجسم عملي اسلام، نقش اهل بيت سيدالشهداء در تبليغ نهضت حسيني، شرايط مبلغ، و تأثير تبليغي اهل بيت امام در مدت اسارتشان.