>معرفی آثار>خاتميت

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر ده جلسه سخنراني استاد شهيد تحت عنوان خاتميت است كه به شرح ذيل مي باشد: 1-خاتميت در قرآن و حديث 2-علم و عقل، جانشين نبوت تبليغي 3-فلسفه ختم نبوت تشريعي 4-تعليمات اسلام و هدفهاي پايان ناپذير 5-جبر تاريخ و جاويدان ماندن اسلام 6-نقش علما در دين خاتم 7-صفات علماي جانشين انبياء غير مشرع 8-اركان خاتميت 9-استعداد پايان ناپذير قرآن و سنت 10-قابليت پايان ناپذير منابع اسلامي