>معرفی آثار>ختم نبوت

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب در اصل مقاله اي بوده است كه به قلم استاد شهيد در كتاب محمد (ص) خاتم پيامبران انتشار يافته و همچنين در كتاب شش مقاله نيز مورد استفاده قرار گرفته است كه به شرح ذيل مي باشد: راز ختم نبوت، جبر تاريخ، نيازمنديها، مقتضيات زمان، متحرك و انعطاف، اجتهاد