>معرفی آثار>ده گفتار

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب، شامل ده سخنراني يا مقاله است. 1-تقوا(1) لغت تقوا، ترس ا‌ز خدا، معني و حقيقت تقوا، اجبار عملي، تقوا در نهج البلاغه، تقوا و آزادي، محدوديت يا مصونيت؟، حراست تقوا، ارزش و اثر تقوا و بهداشت. 2-تقوا(2) در اين مقاله اثرات تقوا از جنبه هاي مختلف بيان شده است. 3-امر به معروف و نهي از منكر 4-اصل اجتهاد در اسلام 5-احياء فكر ديني: آيا دين بايد ما را احياء كند يا ما دين را؟ 6-فريضه علم: علل متروك ماندن دستورهاي اسلام درباره علم و دانش... تحصيل زن... جهاد مقدس... 7-رهبري نسل جوان: ... نسل جوان يا انديشه جوان؟ ... چه بايد كرد؟ .... درد اين نسل چيست؟... 8-خطابه و منبر(1) خطابه، محتواي خطابه هاي جمعه و خطيب، وعظ و خطابه در نهج البلاغه 9-خطابه منبر(2) پيوند خطابه در شيعه با حادثه عاشورا، ... ضرورت اصلاح وضع مرثيه خواني و امر به معروف ها ... وظيفة موعظه و تذكر ... هدايت يعني چه؟ .... دو خطر بزرگ براي اسلام و مسلمين در عصر حاضر 10-مشكل اساسي در سازمان روحانيت: ... ريشه اصلي، سازمان صالح يا افراد صالح ... مسأله بودجه .... راه اصلاح.... هشدار و انذار و اميد و انتظار