>معرفی آثار>سيري در سيرة نبوي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب داراي سه بخش است. بخش اول كه «ديباچه» نام گرفته است شامل دو مقاله تحت عنوانهاي «دعوتهاي سه بعدي» و « موج اسلامي» مي باشد. بخش دوم مشتمل بر هشت سخنراني تحت عنوان «سيره نبوي» است. معني «سيره» و انواع آن منطق عملي ثابت «سيره» و نسبيت اخلاق كيفيت استخدام وسيله (وسيله به منظور تبليغ دين) پاسخ به دو پرسش: مسأله داوود و مسأله استخدام وسيله، تصاحب كالاي كنار قريش و مسأله استخدام وسيله ارزش مسأله تبليغ و شرايط مبلغ روش تبليغ سيره نبوي و گسترش سريع اسلام بخش سوم كتاب كه«ضميمه» نام گرفته سات متشكل از يك سخنراني با موضوعيت «تاريخچه زندگي رسول اكرم (ص) و «ترجمه صد سخن از پيامبر اسلام (ص)» مي باشد.