> اندیشه مطهر>فرهنگي> شهيد

 

منطق شهيد چيست؟

منطق شهيد، منطق سوختن و روشن كردن است، منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه براي احياي جامعه است، منطق دميدن روح به اندام مردة ارزش‌هاي انساني است، منطق حماسه‌آفريني است. منطق دورنگري بلکه بسيار دورنگري است.
منبع : كتاب قيام و انقلاب مهدي

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي