> اندیشه مطهر>فرهنگي> شهيد

 

شهادت چرا مقدس است؟

شهادت از آن جهت که کشته شدن است، تقدس ندارد، بسياري از کشته شدن‌ها که نفله شدن است، احياناً به جاي اينکه افتخار باشد، ننگ است: مرگي شهادت است که انسان، با توجه به خطرات احتمالي يا ظني يا يقيني فقط به خاطر هدف مقدس و انساني و به تعبير قرآن «في سبيل‌الله» از آن استقبال کند، پس شهادت، قداست خود را از اينجا کسب مي‌کند که فدا کردن آگاهانة تمام هستي خود است در راه هدف مقدس.
منبع : كتاب قيام و انقلاب مهدي

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي