> اندیشه مطهر>فرهنگي> شهيد

 

چرا پيکر شهيد را نبايد غسل و کفن نمود؟

اين استثناء خود راز و رمزي دارد، نشانه اين است که روح و شخصيت شهيد آن چنان پاک و وارسته شده است که در بدنش و در خونش و حتي در جامه‌اش اثر گذاشته است. بدن شهيد يک جسد «متروح» است، يعني جسدي است که احکام روح بر آن جاري شده و حکم جاري شده بر بدن، بر لباس، و جامه جاري شده است. بدن و جامة شهيد از ناحيه روح و انديشه و حق‌پرستي و پاکباختگي اش کسب شرافت کرده است.
منبع : كتاب قيام و انقلاب مهدي

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي